ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ರೀಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್, ಬೋಗಾದಿ, ಮೈಸೂರು

ಅಮೃತಭಾರತೀ ಗವ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಶ್ರೀರಾಮಾಶ್ರಮ, ಗಿರಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಗವ್ಯಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರಮಠ, ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು

ಶ್ರೀಭಾರತೀ ನೇತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಮುಜುಂಗಾವು

ಶ್ರೀ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಂದಿರ ಮುಜುಂಗಾವು